لیست مداخل دیکشنری با آغاز از:

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. آ
 28. ا
 29. ب
 30. پ
 31. ت
 32. ث
 33. ج
 34. چ
 35. ح
 36. خ
 37. د
 38. ذ
 39. ر
 40. ز
 41. ژ
 42. س
 43. ش
 44. ص
 45. ض
 46. ط
 47. ظ
 48. ع
 49. غ
 50. ف
 51. ق
 52. ک
 53. گ
 54. ل
 55. م
 56. ن
 57. و
 58. ه
 59. ی
 60. ي
 61. ؤ
 62. ئ
 63. ي
 64. ة
 65. ك